. .
مریم غیاث الدین

مریم غیاث الدین

مدیرعامل

17 سال سابقه مشاور

علیرضا اسماعیلی

علیرضا اسماعیلی

مدیر دپارتمان سیویل و طرح هندسی راه

8سال سابقه مشاور

امیر رافع

امیر رافع

مدیر دپارتمان حمل و نقل غیرموتوری

8سال سابقه مشاور

امیر شیرسوار

امیر شیرسوار

کارشناس ارشد دپارتمان حمل و نقل غیرموتوری

5سال سابقه مشاور

شیوا بختیاری

شیوا بختیاری

کارشناس کنترل پروژه

5 سال سابقه کار

حمیدرضا پسندیده

حمیدرضا پسندیده

رییس هیئت مدیره

17 سال سابقه مشاور

حمیدرضا پرتوی فر

حمیدرضا پرتوی فر

مدیر دپارتمان مهندسی ترافیک

5سال سابقه مشاور

میلاد طهماسبی

میلاد طهماسبی

کارشناس ارشد دپارتمان سیویل و طرح هندسی

5سال سابقه مشاور

پگاه طالبیان

پگاه طالبیان

کارشناس ارشد دپارتمان برنامه ریزی حمل و نقل

5سال سابقه مشاور

علی جابرزاده

علی جابرزاده

مدیر کنترل پروژه

5 سال سابقه کار

سیدرضا امیرخلیلی

سیدرضا امیرخلیلی

عضو هیئت مدیره

17 سال سابقه مشاور

محمدعلی آرمان

محمدعلی آرمان

مدیر دپارتمان برنامه ریزی حمل و نقل

9سال سابقه مشاور

حامد اکبرپور

حامد اکبرپور

کارشناس ارشد دپارتمان سیویل و طرح هندسی

3سال سابقه مشاور

مرتضی محمدی

مرتضی محمدی

کارشناس ارشد دپارتمان ترافیک

5سال سابقه مشاور

محمدحسین پورمیهن

محمدحسین پورمیهن

کارشناس عمران

6 سال سابقه کار