. .

کارفرما: شهرداری قم

"هدف از این مطالعات شناسایی و ساماندهی جابجایی بار و کالا در کلان شهر قم از طریق سیاست های کلان است. در این مطالعات پس از شناسایی وضعیت جابجایی بار قم بر اساس اطلاعات موجود و اخذ کلیه منابع اطلاعاتی، آماربرداری جامع مطالعات بار شامل آماربرداری مبدا-مقصد سفرهای باری، آماربرداری دروازه ها، آماربرداری خط برش و آماربرداری محدوده مرکزی انجام شده است. در نتیجه این برداشت ها الگوهای سفر باری، ساعات تردد، کالاهای عمده و خطوط تمایل سفر باری شناسایی شده و پس از تعمیم و تصحیح اطلاعات جمع آوری شده ماتریس های وسیله-مبنا و کالا-مبنا بسط داده شده است. گام بعدی شناسایی متغیرهای مستقلی است که می توان الگوهای تولید، جذب و جابجایی سفرهای باری را به انها مربوط کرد. ساخت مدل های چهارمرحله ای و ساخت زنجیره سفرهای باری در گام بعدی صورت می گیرد. مرحله بعدی این مطالعات به ارادئه سناریوها و راهکارها اختصاص دارد. این راهکارها موارد گسترده ای از برنامه ریزی انبارها، پهلوگاه هاف پایانه بار، سازمان بار، تعیین مسیرها و ساعات مجاز و ممنوع تردد باری و حتی برنامه ریزی برای استفاده از پتانسیل ریلی برای کاهش سفرهای دروازه ای را شامل می شود.
انتظار می رود در نتیجه این مطالعه ضمن شناخت دقیق الگوهای سفرهای باری در این کلان شهر و ساماندهی ناوگان بار، راهکارهایی نیز در خصوص جهات توسعه اقتصادی شهر و استفاده از پتانسیل منطقه آزاد نزدیک به این کلان شهر (منطقه آزاد سلفچگان) به دست آید."