. .

کارفرما: شرکت رویال ساختمان آریا

به‌دلیل ارتباط مستقیم ایجاد کاربری‌های جدید در فضاهای شهری با موضوع پیوستگی جریان عابرپیاده در کریدورهای مرتبط با کاربری ایجاد شده، لزوم انجام مطالعات ساماندهی و عارضه‌سنجی مرتبط با موضوع امری بدیهی است. در این مطالعات در راستای احداث ساختمان اداری- تجاری رویال سعادت آباد موضوع ساماندهی تسهیلات ترافیکی پیاده‌ محور مرتبط با پروژه در حوزه‌ تداخل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بررسی جزئیات مسأله و الزمات فنی، شناخت وضع موجود حوزه‌ی مورد مطالعه، برآورد تقاضای سفر و حجم عابرپیاده ناشی از احداث مجموعه، ارائه‌ سناریوهای پیشنهادی ساماندهی پیاده‌روهای منتهی به مجموعه و در نهایت ارائه‌ گزینه‌ نهایی و اجرایی از جمله مواردی است که در این مطالعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.