. .

این پروژه به کارفرمایی شهرداری ورامین در سال 96 در مسیری به طول 15 کیلومتر شامل تقاطعات همسطح و غیرهمسطح در محدوده جنوبی شهر ورامین طراحی گردیده و به تصویب مراجع ذی صلاح رسیده است.

کارفرما: عرفانی

امروزه تصادفات، مجروحین و تلفات سوانح ترافیکی، یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با حمل ونقل بین شهری هستند. از مهمترین مولفه های موثر در ایمنی معابر بین شهری، طرح هندسی به ویژه در مقاطع تغییر مسیر، تبادل ها و استراحتگاه ها می‌باشد. در این پروژه مسیر دسترسی از آزادراه قزوین-رشت بعنوان یکی از آزادههای مهم و پرتردد محدوده شمالی کشور به یک مجموعه رفاهی و پمپ بنزین، توسط این مشاور مورد مطالعه و طراحی هندسی قرار گرفته است.

کارفرما: شهرداری ورامین

تقاطعات زیر در سال 94 توسط این مشاور مورد مطالعه ترافیکی و طراحی هندسی قرار گرفته و نتایج آن پس از تصویب در کمیسیونهای مربوطه در شورای شهر و فرمانداری به مرحله اجرا رسیده است.
- زیرگذر شهید مصطفی خمینی

کارفرما: شهرداری ورامین

تقاطعات زیر در سال 94 توسط این مشاور مورد مطالعه ترافیکی و طراحی هندسی قرار گرفته و نتایج آن پس از تصویب در کمیسیونهای مربوطه در شورای شهر و فرمانداری به مرحله اجرا رسیده است.
- تقاطع غیر همسطح قاسم آباد ورامین
- تقاطع غیرهمسطح 15خرداد

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان تهران

با توجه به محدودیت های طراحی آیین نامه ای و محدودیت های اجرایی و تکنیکی این پروژه و نقطه نظرات کارفرمای محترم و در نظر گرفتن بُعد اقتصادی و هزینه های اجرایی، سه طرح مختلف برای این دسترسی در نظر گرفته شد و هر یک از این طرح ها، از دیدگاه ایمنی، ترافیکی و اجرایی مورد بازبینی قرار گرفت و گزینه برتر این مهندسین مشاور، انتخاب گردید و به تصویب مراجع بالادست و مربوطه رسید.