. .

کارفرما: سازمان حمل و نقل ترافیک تهران

این پروژه در سال 93 و 94 به کارفرمایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در سطح کلیه معابر شریانی درجه دو و جمع و پخش کننده شهر تهران با هدف افزایش ایمنی تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده صورت پذیرفت. این مشاور پروژه مذکور را در سطح منطقه 4 تهران در بیش از 40 معبر شریانی و جمع و پخش‌کننده به انجام رسانده است.

کارفرما: شهرداری شیراز

این مطالعات به کارفرمایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در سال 93 و 94 در سطح معابر هفت­تنان، جمهوری اسلامی و چمران شهر شیراز (مجموعاً 15 کیلومتر) با هدف اصلاح طرح هندسی و افزایش ایمنی جریان در معابر و تقاطعات و توسعه علائم و تجهیزات افقی و عمودی ترافیکی انجام شده است.

کارفرما: شهرداری اسلامشهر

این مطالعات در سال 93 به کارفرمایی شهرداری اسلام­شهر صورت پذیرفته است. مطالعات در قالب طرح­های ترافیکی و جانمایی علائم و اصلاح هندسی دوربرگردان‌های محور الغدیر شهر اسلام­شهر به انجام رسیده است.

کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت

تابلوهاي راهنماي مسیر مهم ترین و اصلی ترین ابزارهاي اطلاع رسانی به کاربران راه در خصوص راهنمایی ایشان به مقاصد مورد نظرشان محسوب می شوند و توجه به وضعیت موجود و به روزرسانی آن ها از مهم ترین وظایف شهرداري ها و متولیان ترافیک شهرها و به ویژه کلان شهرها محسوب می شود. در این مجموعه با استفاده از آیین نامه هاي معتبر دنیا و بر اساس ملاك عمل ارائه شده از سوي سازمان ترافیک شهرداري تهران ضوابط و دستورالعمل هاي ایران (نشریه 3-267) طراحی تابلوهاي هدایت مسیر شامل رنگ، مشخصات نوشتاري و نشانه ( لوگو) به منظور یکسان سازي و رعایت اصول استاندارد طراحی و اجرا در کلیه تابلوهاي راهنماي مسیر کلان شهر رشت ارائه شده است.

کارفرما: سازمان حمل و نقل ترافیک تهران

تابلوهاي راهنماي مسیر مهم ترین و اصلی ترین ابزارهاي اطلاع رسانی به کاربران راه در خصوص راهنمایی ایشان به مقاصد مورد نظرشان محسوب می شوند و توجه به وضعیت موجود و به روزرسانی آن ها از مهم ترین وظایف شهرداري ها و متولیان ترافیک شهرها و به ویژه کلان شهرها محسوب می شود. در این مجموعه با استفاده از آیین نامه هاي معتبر دنیا و بر اساس ملاك عمل ارائه شده از سوي سازمان ترافیک شهرداري تهران ضوابط و دستورالعمل هاي ایران (نشریه 3-267) طراحی تابلوهاي هدایت مسیر شامل رنگ، مشخصات نوشتاري و نشانه ( لوگو) به منظور یکسان سازي و رعایت اصول استاندارد طراحی و اجرا در کلیه تابلوهاي راهنماي مسیر ارائه شده است. این مطالعات در جهت ساماندهی تابلوهای هدایت مسیر پهنه غرب و شمال غرب تهران شامل شهرداری‌های مناطق 2، 5، 21 و 22 در حدود 1500 تابلو طراحی و اجرا شده است.

کارفرما: شهرداری قم

تابلوهاي راهنماي مسیر مهم ترین و اصلی ترین ابزارهاي اطلاع رسانی به کاربران راه در خصوص راهنمایی ایشان به مقاصد مورد نظرشان محسوب می شوند و توجه به وضعیت موجود و به روزرسانی آن ها از مهم ترین وظایف شهرداري ها و متولیان ترافیک شهرها و به ویژه کلان شهرها محسوب می شود. در این مجموعه با استفاده از آیین نامه هاي معتبر دنیا و بر اساس ملاك عمل ارائه شده از سوي سازمان ترافیک شهرداري تهران ضوابط و دستورالعمل هاي ایران (نشریه 3-267) طراحی تابلوهاي هدایت مسیر شامل رنگ، مشخصات نوشتاري و نشانه ( لوگو) به منظور یکسان سازي و رعایت اصول استاندارد طراحی و اجرا در کلیه تابلوهاي راهنماي مسیر جنوب قمرود کلان شهر قم ارائه شده است.

کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت

"طرح جامع ایمنی ترافیک در کلان شهر رشت با هدف شناسایی وضع ایمنی در شرایط فعلی این کلان شهر و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی جهت بهبود ان تعریف و پیش برده شده است. سه اقدام اساسی این مطالعه شامل ممیزی ایمنی، تحلیل بانک اطلاعاتی تصادفات و پرسشگری جامع رفتار ایمنی کاربران در شبکه حمل و نقل کلان شهر رشت است.
در این مطالعات ضمن تدوین یک دستورالعمل ممیزی ایمنی خاص کلان شهر رشت، 10 نقطه در این شهر به صورت نمونه مورد ممیزی ایمنی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آنها از جنبه ایمنی ترافیک شناسایی شده است.
بانک اطلاعات تصادفات رانندگی در کلان شهر رشت برای دوره سال های 93، 94 و 5 ماه نخست سال 95 از فرماندهی محترم راهور ناجا کلان شهر رشت و کارفرمای محترم اخذ شده و تحلیل جامعی روی ان صورت گرفته است. 15 اولویت اول نقاط پر تصادف نامزد اصلاح هندسی شده و بر اساس ویژگی های فضتیی مدل پیشبینی تصادفات برای دو افق آتی این کلان شهر ساخته شده است. با استفاده از نتایج این مدل ها پیشنهاداتی در ارتباط با توسعه زیرساخت های مرتبط با ایمنی ترافیک بخصوص مسئله هوشمند سازی ارائه شده است.
بر اساس سه نوع پرسشنامه تدوین شده در این مطالعات برای عابران پیاده، رانندگان حرفه ای (رانندگان ناوگان عمومی مسافر و بار) و رانندگان غیر حرفه ای مدل جامع رفتاری از مشخصه های اقتصادی-اجتماعی-رفتاری-سلامت جسمی و سلامت روانی برای این سه گروه ساخته شده است. در نتیجه این مدل ضمن شناسایی ضعف های اصلی هر گروه، پیشنهاداتی جهت ارائه آموزش به آنها جهت ارتقا ایمنی کلان شهر رشت تهیه شده است."

کارفرما: سازمان حمل و نقل ترافیک تهران

"این پروژه در سال 93 و 94 به کارفرمایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در سطح کلیه معابر شریانی درجه دو و جمع و پخش کننده با اهداف ذیل در شهر تهران صورت پذیرفت.

  • شناسایی معابر و تقاطع ها جهت هوشمندسازی
  • اجرای خط کشی در محل های مورد نیاز و اجرای خط ایست در تقاطع های دارای حق تقدم و هماهنگ سازی تابلوها با خط کشی
  • اصلاح گذرگاه های عرضی ، ساماندهی پیاده روها و هدایت عابرین پیاده
  • ساماندهی وضعیت و جانمایی مناسب ایستگاههای حمل و نقل عمومی با هدف دسترسی آسان مسافرین

این مشاور پروژه مذکور را در بیشترین سهم از معابر شهر تهران، (معابر شریانی با طول بیش از 62 کیلومتر و معابر جمع و پخش کننده با طول بیش از 43 کیلومتر ) به انجام رسانده است. انتخاب شرکت آیریانا طرح و برنامه به عنوان مشاور نمونه در سطح شهر تهران از سوی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از افتخارات این مجموعه می‌باشد.
"