. .

کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت

"طرح جامع ایمنی ترافیک در کلان شهر رشت با هدف شناسایی وضع ایمنی در شرایط فعلی این کلان شهر و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی جهت بهبود ان تعریف و پیش برده شده است. سه اقدام اساسی این مطالعه شامل ممیزی ایمنی، تحلیل بانک اطلاعاتی تصادفات و پرسشگری جامع رفتار ایمنی کاربران در شبکه حمل و نقل کلان شهر رشت است.
در این مطالعات ضمن تدوین یک دستورالعمل ممیزی ایمنی خاص کلان شهر رشت، 10 نقطه در این شهر به صورت نمونه مورد ممیزی ایمنی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آنها از جنبه ایمنی ترافیک شناسایی شده است.
بانک اطلاعات تصادفات رانندگی در کلان شهر رشت برای دوره سال های 93، 94 و 5 ماه نخست سال 95 از فرماندهی محترم راهور ناجا کلان شهر رشت و کارفرمای محترم اخذ شده و تحلیل جامعی روی ان صورت گرفته است. 15 اولویت اول نقاط پر تصادف نامزد اصلاح هندسی شده و بر اساس ویژگی های فضتیی مدل پیشبینی تصادفات برای دو افق آتی این کلان شهر ساخته شده است. با استفاده از نتایج این مدل ها پیشنهاداتی در ارتباط با توسعه زیرساخت های مرتبط با ایمنی ترافیک بخصوص مسئله هوشمند سازی ارائه شده است.
بر اساس سه نوع پرسشنامه تدوین شده در این مطالعات برای عابران پیاده، رانندگان حرفه ای (رانندگان ناوگان عمومی مسافر و بار) و رانندگان غیر حرفه ای مدل جامع رفتاری از مشخصه های اقتصادی-اجتماعی-رفتاری-سلامت جسمی و سلامت روانی برای این سه گروه ساخته شده است. در نتیجه این مدل ضمن شناسایی ضعف های اصلی هر گروه، پیشنهاداتی جهت ارائه آموزش به آنها جهت ارتقا ایمنی کلان شهر رشت تهیه شده است."