. .

کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت

تابلوهاي راهنماي مسیر مهم ترین و اصلی ترین ابزارهاي اطلاع رسانی به کاربران راه در خصوص راهنمایی ایشان به مقاصد مورد نظرشان محسوب می شوند و توجه به وضعیت موجود و به روزرسانی آن ها از مهم ترین وظایف شهرداري ها و متولیان ترافیک شهرها و به ویژه کلان شهرها محسوب می شود. در این مجموعه با استفاده از آیین نامه هاي معتبر دنیا و بر اساس ملاك عمل ارائه شده از سوي سازمان ترافیک شهرداري تهران ضوابط و دستورالعمل هاي ایران (نشریه 3-267) طراحی تابلوهاي هدایت مسیر شامل رنگ، مشخصات نوشتاري و نشانه ( لوگو) به منظور یکسان سازي و رعایت اصول استاندارد طراحی و اجرا در کلیه تابلوهاي راهنماي مسیر کلان شهر رشت ارائه شده است.