مهندسین مشاور آیریانا

GIS

مطالعات طرح جامع ایمنی شهر رشت

به منظور ارتقای نظامات ایمنی شهری، رفع نقاط پرتصادف، حذف هزینه ­های ناشی از تصادفات، بهبود وضعیت پوشش مراکز امداد و نجات در شهر رشت